• Menu
  • Menu

Vodní dílo Slapy

Vltavské kaskády

Vodní dílo Slapy se nachází na Vltavě 40 km nad Prahou v místě bývalých „Svatojánských proudů“. Je v pořadí třetím vybudovaným stupněm Vltavské kaskády. Příprava stavby Slapské přehrady začala již za II. světové války, kdy bylo provedeno podrobné zaměření břehů v oblasti Slap. Na podkladě studie, která zahrnovala několik variant bylo rozhodnuto postavit v úzkém profi lu se strmými svahy vodní dílo s přelévanou vodní elektrárnou. Vzniklo v té době v Evropě ojedinělé řešení s elektrárnou umístěnou přímo v tělese hráze pod přelivy. Příprava stavby byla zahájena v červenci 1949 ražením štoly pro obtokový tunel. V roce 1952, bezprostředně po schválení úvodního projektu, byly zahájeny stavebně montážní práce. Stavba byla ukončena v roce 1955 včetně uvedení elektrárny do zkušebního provozu. Vodní hladinu v nádrži nově překlenuly tři silniční mosty – u Vestce, Cholína a Živohoště. Před zaplavením byly vytipovány památkové objekty, které byly přeneseny nad hladinu budoucího jezera. Nejvýznamnější byl patrně sloup a socha sv. Jana v bývalých Svatojánských proudech. Napuštění nádrže Slapské přehrady proběhlo zcela netypicky, a to díky povodni v roce 1954, kdy byla nádrž plná doslova během několika dní. Prostor Slapské nádrže byl před povodní ještě částečně prázdný a tato skutečnost se při povodni příznivě projevila na celé dolní trati Vltavy i Labe.

vodní dílo Slapy - vltavské kaskády
vodní dílo Slapy – Vtavské kaskády

 

V té době možná vznikl nepravdivý mýtus, že Vltavská kaskáda může ochránit Prahu před každou povodní. Přehradním tělesem je přímá, tížná betonová hráz, koruna hráze délky 260 m je vysoká 67,5 m nad základy a vede po ní silnice II. třídy. Korunový přepad je tvořen čtyřmi hrazenými poli, dvě spodní výpusti jsou umístěny v krajních blocích. Elektrárna se třemi turbinami typu Kaplan je situována v patě hrázového tělesa v celé šířce a je konstruovaná jako přelévaná. Z finančních důvodů a pro časovou tíseň při stavbě nebylo realizováno navržené plavební zařízení. Na jeho dokončení se zpracovávala řada studií, nejnověji i v současných dnech. Nyní se malá plavidla do 3,5 t na Slapech převážejí přes vodní dílo na speciálních vlecích tažených traktorem. Hlavním účelem přehrady je využití průtoku a spádu řeky k výrobě špičkové elektrické energie, nalepšování průtoků na dolní vltavsko labské plavební trati a k odběrům pitné a průmyslové vody. Dále také částečná ochrana území pod vodním dílem a zejména Prahy před velkými vodami, využití pro rybí hospodářství, sportovní vyžití a rekreaci. Zejména z tohoto důvodu se jezero dlouhé 43 km s rozlohou vodní plochy 1162,6 ha a objemem 269,30 mil. m3 stalo vyhledávaným rekreačním místem pro obyvatele Prahy a okolí. Zajímavá místa podél nádrže včetně přehrady stojí za to navštívit a díky lodní dopravě je to možné nejen po souši, ale také z vodní plochy

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE:

plocha povodí: 12 956,8 (km2)

prům. dlouhodobý roční průtok Qa: 85,2 (m3/s)

N-letý průtok Q100: 2 250,0 (m3/s)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NÁDRŽ:

celkový objem: 269,30 (mil. m3)

zatopená plocha: 1162,6 (ha)

HRÁZ:

tok: Vltava ř. km 91,610

kóta koruny hráze (vozovky): 279,20 (m n.m.)

výška hráze nade dnem: 60 (m)

délka koruny hráze: 260 (m)

SPODNÍ VÝPUSTI:

počet: 2

typ uzávěru: Johnson (vzdušní)

tabulový (návodní)

průměr D: 4 000 (mm)

max. kapacita: 363 (m3/s)

BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV:

typ: korunový

počet: 4

typ uzávěru: zdvižný segment

šířka: 4 x 15 (m)

max. kapacita: 3000 (m3/s)

ELEKTRÁRNA:

typ turbiny: Kaplan

počet soustrojí: 3

instalovaný výkon: 144 (MW)

max. hltnost: 3 x 108 (m3/s)

rozsah spádu: 27,4 – 56,0 (m)

 

 

( zdroj POVODÍ VLTAVY)

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *