• Menu
  • Menu

Loučná Hora

Povrchy jsou dnes odhalené s viditelnou roubenou konstrukcí. Ve spárách se dochovaly zbytky původní omazávky. Omazávka byla z jemné hlíny a velkého množství slámy.

Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří se nachází v malebné vesničce Loučná Hora nad soutokem Cidliny a Javorky v Královéhradeckém kraji. Původně gotický kostel stojí na návrší, v roce 1678 barokně přestavěný  a později  zbořený.  Dnešní pozoruhodná centrální svatyně, dřevěný roubený barokní objekt, je od neznámého autora. Byl postaven v letech 1778 – 80. Vedle stojí dřevěná štenýřová stupňovitá zvonice na kamenné podezdívce /postavená na začátku 2 svět. války, místo původní mohutné hranolové zvonice s vloženou vzpěradlovou konstrukcí.

Kostel sv. Jiří Loučná Hora

Kostel a samostatná dřevěná zvonice naznačují někdejší situaci zdí hrazeného hřbitova. Na JV straně ke hřbitovní zdi zvenčí – do návsi – situována někdejší přízemní, převážně dřevěná budova staré školy.

Stavba je usazena na podezdívce z pískovcových kvádrů. Na podezdívce je založena dřevěná roubená konstrukce stěn vázaných na zámky, tj. S kolmým zalomením ložných ploch. Jako spodní byly typicky kladeny trámy podélných stěn. Půltrámová diference v příčných stěnách byla vyzděna. Trámy jsou kladeny tak, aby tvořily vnější hladký líc. Uvnitř tvoří rozdíly v tloušťce až 5 cm. Vnější nároží jsou bez přesahu, vnitřní přesahují až několik cm. Použité dřevo je různého druhu, ale vždy ve spodních vrstvách je dřevo tvrdé. Dubové. Nefunkční dlaby (zpravidla zazděné) mají ve stavbě své protějšky a souvisí s technologickým způsobem výstavby. Kromě dřeva barokní stavby a eventuálně druhotně použitého dřeva staršího jsou ve stěnách rozsáhlé úseky novodobých tesařských výměn.

Kostel sv. Jiří Loučná Hora

Krov nad lodí je  se ležatými stolicemi. Základ tvoří dvě příčné vazby, ke kterým se vějířově připojují diagonály. I vějířové výzdoby mají skladbu s ležatými stolicemi. Zavětrování je provedeno v podélném stavu. V středním poli je ondřejovský kříž, Dva menší ondřejovské kříže vyjmuté při některých z oprav leží na podlaze. Krov nad tribunou a presbyářem je hambalkový se dvěma stojatými stolicemi. Konstrukce šestiboké věžičky je vložená mezi střední plné vazby nad lodí. S konstrukcí původního krovu souvisí věžička jen dvěma sloupky, které stojí uprostřed obou středních vazeb. Jinak je konstrukce věžičky na krovu nezávislá a její čtyři zbývající sloupky jsou usazeny na věnci s diagonálním křížem, položeným na stropních trámech. Celá tato konstrukce je dle charakteru novodobá.

kostel sv. Jiří – foto Eva Kašlíková

Omazávka

Povrchy jsou dnes odhalené s viditelnou roubenou konstrukcí. Ve spárách se dochovaly zbytky původní omazávky. Omazávka byla z jemné hlíny a velkého množství slámy. Na stěnách se omazávka zajišťovala natlučením tzv. Floků – dřevěných kolíčků – patrně pozůstatky na původních trámech. Na omazávku byla následně nanesena vrstva vápenné omítky. Ukončení na horní hraně stěn je tvořeno fabionem a římsami (nahrubo tvarované přibitím prken a latí). Na římsách nebyla použita omazávka – jen omítka.

Vnitřní členění stavby je velmi jednoduché, odpovídajícímu vnějšímu utváření. Západní část lodi vyplňuje hudební kruchta. Její deska je nesena příčnými trámy vetknutými do bočních stěn. Do lodi vysunutá část je podepřena dvěma tesanými sloupy. Ty mají klasicistní profilaci s osmibokým dříkem. Na kruchtu se vystupuje dřevěným zalomeným schodištěm, které se otáčí kolem hladkého dřevěného sloupu.

Historie

Kostel byl od základu postaven v roce 1778 a dokončen v roce 1780. Kostel, na svátek sv. Jiří, vysvětil farář Johan František Kotník. Roku 1798 byla postavena vedle kostela škola a o čtyři roky později prý byla pořízena kazatelna. První úpravy kostela pravděpodobně započaly roku 1823. Inventář kostela z roku 1825 uvádí, že v kostele byl velký dřevěný a štafírovaný oltář s oltářním obrazem, kazatelna z měkkého dřeva, 11 lavic a další drobnější inventář. Dle literatury došlo údajně roku 1837 k úpravě – kostel byl nově omítnut, uvnitř i vně obílen, hliněná podlaha nahrazena cihlami, vyspravena vazba a střecha pobita šindelem. Opět však chybějí účty a další prameny.

Koncem 3. desetiletí 19. Století byla v kostele pořízena nová křížová cesta. Dle jedné verze se jednalo o mědirytiny, dle druhé o 14 ocelorytin. V roce 1852 proběhly rozsáhlejší  opravy kostela – výměna krytiny, zřízení nové hřbitovní zdi.

zvonice

Nové varhany, z dílny varhanáře Haniše z Rychnova, byly zprovozněny v rorce 1857 a stály 300 zlatých. Peníze byly vybrány ve sbírce.

V roce 1881 se uskutečnila kanovnická vizitace, která posoudila stavební stav, v roce 1889 byly krovy a zvonice pobity novými prkny a šindely. V roce 1894 zde byl neogotický oltář a v roce 1900 byl kostel opatřen novou sřechou, později zde byly dva vedlejší oltáře v gotickém stylu.

V roce 1915-1927  byl stav kostela velice špatný, chatrná střecha, cihelná dlažba v žalostném stavu, zničené okapy, rozbitá okna,  později hrozilo, že se západní část kostela zbortí.

V roce 1928 byl kostel uzavřen, následující zima jeho stav ještě zhoršila. Záchranné a nejnutnější práce na opravě kostela byly provedeny 1931-1934, pak 1939, 1943…

Prohlídka kostela sv. Jiří

Na objednávku nebo příležitostně zajistí: Jana Šedivá, Loučná Hora 81 – mob. 605 107 619

Loučná Hora
Jana Schlitzová
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *